דף הבית המלצותמחירון דיל פסחפסח כשר בסיניצור קשרתקנון אתר


תקנון – חבילות נופש 1. הגדרות הצדדים לתקנון: האתר: https://flycheap.co.il להלן: "האתר" מפעילת האתר: יצחק חקאק מס' עוסק 308508761 להלן: "העוסק ו/או מפעילת האתר" משתמש: כל אדם העושה הזמנה באתר לצורך רכישת חבילת נופש או סדנאות בארץ או בחו"ל להלן: "המשתמש/המזמין/הלקוח/המטייל" להלן ביחד: "הצדדים" 2. הקדמה: 2.1. תקנון השימוש הנ"ל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 2.2. התנאים הנוגעים לחבילות הנופש כפי שיפורטו בתקנון זה, חלים ויחולו על כל ההזמנות וחבילות הנופש , לרבות המוקד הטלפוני ושיחות עם נציגי העוסק. 2.3. המאשר תקנון זה מצהיר כי קרא בעיון את התנאים המפורטים מטה ובנוסף מאשר ומסכים לכל האמור בהם, ללא סייגים כלשהם, וזאת לאחר שנועץ עם כל אדם אשר חפץ. 2.4. כל הזמנה אל מול העוסק תחשב ביצוע הזמנת מוצר באמצעות נותני שירות ובכפוף לתנאים כפי שיצוין בכל הזמנה אצל אותו נותן שירות, לרבות התנאים באופי התשלומים והנחיות לביטול. 2.5. יצוין כי טרם אישור סופי של כל הזמנה על ידי מי מספקי השירות השונים בארץ ו/או בחו"ל, כל אישור תשלום יהווה הזמנה בלבד וזו תהיה על תנאי עד אשר תאושר סופית ההזמנה על ידי נותן השירות ועל פי כן לא תחייב את העוסק ו/או מי מטעמו, עד קבלת אישור סופי והעברתו לידי הלקוח (להלן: "האישור הסופי"). 2.6. במידה ועד לקבלת האישור הסופי ישתנה המחיר והדבר לא תלוי בעוסק, תינתן כאמור למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. כמו כן הלקוח מאשר כי במידה וישתנה גובה התשלום בגין מיסים שונים, גובה המרת המטבע הזר, הנחיות ביטחון, שיחלו על הלקוח מאותו יום ההזמנה ועד ליום מתן השירות, ישולמו ההפרשים שנגרמו מהשינוי בגובה הרכיבים הללו על ידי הלקוח. 3. הצהרות הצדדים: 3.1. העוסק מצהיר, כי הוא יעשה כל יכולתו להעביר את המידע הקשור לעסקה לידי הלקוח באמינות ויעילות ויוודא כי ההזמנה מתאימה ללקוח. מובהר בזאת, כי במידה ולעוסק אין יכולת להשפיע על נותני השירות אזי לא תצמח שום אחריות כלפי הלקוח. 3.2. כמו כן, הצדדים מצהירים ומסכימים כי העוסק לא יהיה אחראי בשום צורה לתקלות העלולות לקרות מכל סיבה שהיא שאינה ביכולת ההשפעה של העוסק ובשליטה שלו, כמו גם מכישלון במתן תמורה של נותן שירות ומי מטעמו וזאת בכפוף לכל דין. 3.3. הלקוח מצהיר, כי כל מידע שימסור שנוגע אליו באמצעות האתר או בכל דרך אחרת לעוסק, לרבות פרטיו האישיים: שמו וכתובת הדוא"ל שלו, מענו, מספר ליצירת קשר ות.ז הינם נכונים. כמו כן הלקוח מצהיר, כי הינו תושב מדינת ישראל, וכי הינו מעל לגיל 18. 3.4. הלקוח מצהיר, כי הינו בעל חשבון בנק, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין. 3.5. הלקוח מצהיר, כי הוא מודע לכך שמפעיל האתר הינו מארגן חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי שירות שונים בלבד, ובהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. 3.6. הלקוח מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד. 3.7. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך כי המטה לביטחון לאומי מפעיל את המטה ללוחמה בטרור שמפרסם "אזהרות מסע" שנוגעים לתושבי ואזרחי ישראל בחו"ל. יובהר כי אזהרות אלו הינן המלצות לא לבקר ביעדים, אולם אין המדובר באיסור הן לבקר ביעד ולחילופין למכור חבילות נופש. 3.8. העוסק ממליץ לכל לקוח לבדוק טרם נסיעתו אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אליו הוא מתכנן להזמין שירותים. 3.9. ניתן לאתר "אזהרות מסע" בכתוב הבאה: http://www.nsc.gov.il/NSCWeb/Templates/FourLastAlerts.aspx 3.10. מובהר לצדדים כי האחריות לבירור אזהרת מסע מוטלת על המטייל. במידה ובמועד ההזמנה ו/או לאחריה קיימת "אזהרת מסע" ליעד הטיול, אזי לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה. 3.11. יחד עם זאת, יפעל העוסק בכל יכולתו תוך נאמנות כלפי הלקוח לעזור ולתמוך במקרים מסוג זה. 3.12. העוסק מצהיר, כי ינקוט באמצעי זהירות מקובלים בעבודה אל מול הלקוחות. 4. ביצוע הזמנות על ידי המשתמש ואישורם על ידי העוסק: 4.1. ההזמנות הקשורות לחבילות הנופש כפופות להוראות שבתקנון זה. 4.2. לטובת לקוחות פוטנציאלים לרכישת חבילות נופש, מעמיד העוסק שירות תמיכה טלפוני. 4.3. כמו כן לכל עסקה יהיה תנאי תשלום משלה ועל כן חלה חובה על הלקוח להיות מעורב לגבי אופן התשלום והכל כפי שיופרט בהזמנה. 4.4. אישור ההזמנה- לאחר ביצוע ההזמנה ותוך זמן סביר, אמור הלקוח לקבל אישור באמצעות תיבת הדוא"ל כפי שנמסרה על ידו. האישור יכלול את תמצית פרטי ההזמנה. 4.5. בכל מקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה יש ליצור קשר מיידית עם שירות הלקוחות הטלפוני על מנת לברר האם ההזמנה לא נקלטה מטעמים טכניים. 5. הרשמה, תנאי ביטול ושינויים בעסקה: 5.1. על כל לקוח המתקשר עם העוסק, לצורך רכישת חבילת נופש, יש לספק לעוסק פרטים מלאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון להתקשרות, שם הטיול ומועדו, וכן פרטים של כרטיס אשראי, תוקף הכרטיס. 5.2. מסירת המידע והפרטים אלו מהווה אישור כי הלקוח אישר להירשם וכן נתן הסכים על תוכנו של התקנון דנן, לרבות התשלומים שיחולו עליו עבור חבילת הנופש ודמי הביטול. לעוסק זכות לסרב לממש נסיעה של כל מטייל שלא ביצע את מלוא התשלום. 5.3. תנאי ביטול, בהתאם להוראות סעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – "החוק") והתיקון לחוק שנכנס לתוקפו ביום 06.02.19: א. בהתאם לחוק הישראלי, חובה להעביר בקשה לביטול עסקה בכתב, והצדדים מצהירים אין תוקף לבקשה לביטול עסקה שתתבצע אופן מילולי. ב. לצורך זירוז הבקשה לביטול, מומלץ להעבירה לדוא"ל info@flycheap.co.il, ולוודא את קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. ג. לאור העובדה כי העוסק עוסק במתן שירותי תיירות גם מחוץ למדינת ישראל, והלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך, ושמדובר בעסקת מכר מרחוק אזי - מדיניות הביטול תהיה כפופה למדיניות הביטול של נותן השירות בכפוף לעסקה הרלוונטית. ד. כמו כן העוסק כחלופה נוספת ולפי שיקול דעתו יוכל לבחור כי זכות הביטול תהיה כקבוע בחוק הגנת הצרכן כאמור בסעיפים ה'-ו' למטה. ה. הלקוח רשאי לבטל כל הזמנה של חבילת נופש בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר כמפורט בחוק, בתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. ו. דמי הביטול לא יעלו על 5% מגובה העסקה, או 100 שקלים חדשים, לכל לקוח, לפי הנמוך מבניהם. ז. העוסק ישיב לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת בניכוי דמי הביטול ובהמשך יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול. ח. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו פרשנות לחוק המובאת לנוחות הלקוחות וכי החוק במקרה דנן הינו קוגנטי וגובר על אמור בתקנון זה. ט. בכל מקרה, העוסק יאפשר למטייל למצוא מטייל מחליף (במידת האפשר) במקומו באותם התנאים ולאותו הטיול. לאחר קבלת התשלום מהמטייל החלופי יינתן למטייל החזר כספי מלא. י. כל שינוי בפרטי ההזמנה דינו כביטול הזמנה ועריכתה מחדש. יובהר כי לא בהכרח תהיה אפשרות לבצע כל שינוי בתאריכי חבילות הנופש או בשמות הלקוחות, והדבר אינו תלוי בעוסק אלא בצדדי ג', ואף קיימת האפשרות כי כל שינוי שכזה עלול לייקר את ההזמנה והכל בהתאם לאופי המקרה. יא. זיכויים יינתנו לפי שער המט"ח ביום התשלום המקורי. 6. קניין רוחני: 6.1. חבילות הנופש הנמכרות ושהורכבו על ידי העוסק, כמו גם כל הידע שנצבר לרבות עיצובים, שפת קוד, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לעוסק ומהווים קניינו הבלעדי של העוסק אלא אם כן צוין אחרת, לאור האמור במידה ומי מהלקוחות ואו משתמשי האתר מעוניינים לעשות בהם שימוש יידרש אישור כתוב מראש מהעוסק. 6.2. כמו כן אין לעשות כל שימוש או לשנות קוד, ומדיה המהווים סימנים מסחריים ו/או כל תוכן אחר מבלי שיש אישור כתוב מראש מהעוסק. 7. ביטוח ואחריות: 7.1. מובהר ללקוח כי התשלום בעבור ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג שהוא. 7.2. באחריות המטייל לבדוק את תוקף מסמכיו הדרושים לשם היציאה לטיול: דרכון ישראלי בתוקף לנופש, הגעה עצמאית למעבר הגבול, מצב רפואי תקין הכולל חיסונים, מסמכי הנסיעה שסופקו על ידי העוסק. 7.3. באחריות הלקוח לדאוג לביטוח, כולל סעיף חילוץ והטסה אווירית במקרה חירום. אין העוסק אחראי לביטול נסיעה ו/או קיצורה עקב מצב רפואי של הלקוח או של בן משפחה הקרוב אליו. 7.4. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחו"ל. 7.5. יובהר כי פוליסת ביטוח הינה חוזה בין המבטח לבין המבוטח והעוסק אינו צד לחוזה זה בכל צורה. 7.6. הצדדים מסכימים ומאשרים כי העוסק אינו אחראי בשום צורה לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם ללקוח כתוצאה מכל תאונה, מחלה, נזק למזוודות, חפצים שאבדו ו/או כל נזק אחר קשור לביצוע ההזמנה לגופה. 7.7. כמו כן מובהר וידוע ללקוח, כי העוסק עוסק בתיווך בין נותני שירותים שונים, ועל כן אין באפשרות העוסק לפקח ו/או למנוע מחדלים או אירועים שאינם קשורים במישרין אליו לרבות, עיכוב בזמנים, שיבושים שונים, ביצוע לקוי. כן מובהר, כי אין באמור לגרוע מזכויות המשתמש, כלפי צדדי ג'. 8. כוחו של התקנון והפרתו 8.1. מובהר בזאת, כי אין בסמכות מי מעובדי העוסק או נציגיו לשנות או לסטות, מהוראות תקנון זה. 8.2. מובהר כי העוסק אינו מחוייב להצהרות והודעות באופן מילולי של מי מעובדי העוסק ו/או ספקי שירות ו/או על ידי אמירות כאלה ואחרות, להוציא העוסק עצמו. 8.3. הצדדים מאשרים ומסכמים, כי בכל מקרה בו סבור הלקוח כי פועל העוסק בשונה ממה שנכתב בתקנון זה או כי לדעתו חלק מהוראות התקנון עוברות על החוק הוא יפנה בכתב לעוסק, באמצעות המייל לכתובת info@flycheap.co.il. 8.4. מרגע שליחת ההודעה ו/או המכתב מוסכם כי לעוסק תינתן שהות של 14 ימים להגיב על תוכנו של ההודעה ו/או המכתב. 8.5 לקוח שלא יעשה כן נותן הסכמתו מראש שכל פנייה לערכאה תמחק ולעוסק תהיה היכולת לתקן את הנזק ו/או התיקון, לשיקולו. 8.6. לעוסק היכולת לשנות ו/או לערוך ו/או לתקן תקנון זה מפעם לפעם בהתאם לשיקוליו המסחריים. 9. סמכות שיפוט: 9.1. בכל מקרה בו התגלתה מחלוקת לגבי השימוש באתר ו/או בתקנון ו/או בהזמנה ו/או בקבלת התמורה, מוסכם בזאת כי האמור לעיל נמצא תחת הסמכות העניינית ומקומית של בית המשפט הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראלים בלבד במחוז ירושלים למעט האמור בסעיף 5.3 ג' לתקנון זה שאז הסמכות הבלעדית תהיה במחוז ירושלים בכפוף לדין הזר. מידע כללי – גילוי נאות 1. כללי 1.1. כל האמור ב"מידע כללי" בא להוסיף ולא לגרוע מכל האמור בתקנון. והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון. 1.2. בהמשך תובא, רשימת גילוי נאות, המתייחסות למידע כללי, בקשר לחבילות הנופש המשווקת העוסק והכל בכפוף לתקנות המצויות בשירותי תיירות (חובת גילוי נאות) תשס"ג -2003. 1.3. העוסק הינו יצחק חקאק הלוי "פלייצ'יפ - פשוט לטוס בזול" מ.ע. 308508761 כתובת הדוא"ל info@flycheap.co.il. 1.4. מפעיל האתר הינו מארגן חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי שירות שונים בלבד, ובהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. 1.5. העוסק מזמין עבור הלקוח בהתאם לבקשתו את המוצרים מאת ספקי שירותים שונים, בהתאם לפרטי ההזמנה ותנאיה. 1.6. כל המידע המהותי באתר, כדוגמת: תיאור בית מלון וכיוצא באלו, נלקח מהספקים השונים ומסתמך עליהם. 1.7. לעוסק אין ולא יכולה להיות אחריות לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן נותני השירות השונים, אולם הוא יעשה כל שביכולתו למסור ללקוח כל מידע מהותי עדכני שבידיו כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לו אודות המוצרים השונים. 1.8. על הלקוח לבדוק את מסמכי הנסיעה ותאימותם מיד הגעתם לידיו, כגון: הפרטים שמופעים בהזמנה, זמנים ומועדים וכו'. במידה ומסמכי הנסיעה אינם תואמים, על הלקוח להודיע מיד עם קבלת המסמכים לעוסק על כך על מנת שזה יתקן ככל הניתן את המסמכים. 1.9. כן על הלקוח לוודא כי בידיו כל מסמכי הנסיעה הנדרשים לרבות אישור כניסה, שהייה, ביטוח. 2. מזון וכשרות 2.1. אין לעוסק היכולת להבטיח או לספק ללקוח אוכל כשר בחו"ל, אלא אם נרשם דבר באופן מפורש באישור ההזמנה. 2.2. על פי רוב, יודגש כי איכותו של המזון הכשר המוגש בחו"ל נופל, מאיכותו של המזון שאינו כשר. 2.3. כמו כן יצוין כי העוסק משווק גם חבילות נופש לסיני (מצרים). ביעד זה לאחר מחקר מעמיק נודע לעוסק (באמצעות בעלי המלון) על מסעדה אחת שהוכשרה אך אין למסעדה תעודת כשרות. 2.4. יובהר כי למיטב ידיעתו של העוסק לא ניתן לקבל במצרים תעודת כשרות ומשכך גם למסעדה דנן לא ניתנה תעודת כשרות. 2.5. למיטב ידיעתו של העוסק המסעדה הינה חלבית/דגים ללא פירות ים, כל הכלים כשרים, וישנם גם כלים חד פעמים במידת הצורך. 2.6. כפי שהוסבר לעוסק - המסעדה עושה שימוש בנפה ומנפה את הקמח, בוררת את האורז, כל המוצרים הם מקומיים (מצרים) וללא הכשר. וכל הדגים שמבושלים הינם כשרים. 2.7. יחד עם זאת יובהר כי העוסק אינו אחראי בצורה זו או אחרת לנעשה במטבח ואין לו את היכולת לשלוט במוצרים שנמכרים. 2.8. כל האחריות לעניין הגשת האוכל, כשרותו ופיקוחו אינו מוטל על כתפי העוסק ואין ולא תהיה ללקוח כל טענה כזו או אחרת בדבר טיבו ו/או כשרותו של האוכל שמוגש ו/או נמכר לו.

צור קשראימייל ליצירת קשר info flycheap.co.il

.